Fakta om Stordal

 
  I 2008 hadde 4,5% av innbyggarane i Stordal innvandrarbakgrunn frå ikkje-vestlege land. Gjennomsnittet for Norge er 7,2%.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 26.08.2015
Petter Løset Skodjereite

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Fristen for å kome med innspel, er sett til den 1. november.

Publisert 26.08.2015
Matfestival 2015

Føtstkomande søndag, 30. august, er det på ny klart for matfestival på Skotet. I 2013 var heile 170 personar på plass på Skotet, i samband med dette flotte arrangementet, noko som seier ein heil del om kor populært det heile er.

Publisert 26.08.2015
Open dag på badeplassen på Langsætrane, 13. september 2014

Laurdag 29. august, er det klart for eit nytt, flott arrangement i regi av Øvre Stordal Vel. Det er på Øyna på Langsætrane det skjer, der det no er laga til svær badeplass og der m.a. flott gapahuk er komen på plass. Arrangementet startar kl 12.00.

Publisert 26.08.2015
Sula Ungdomsskule august 2014

Ein ny haust er i full gong og det betyr at henvendelsane strøymer på frå skulekorps, idrettslag, skuleklasser og andre. Felles for dei alle er at dei vil til Stordalshallen, anten fordi dei har vore med på øvingshelgar/treningshelgar her tidlegare, eller fordi dei har fått med seg kor kjekt og flott ein kan ha det her hjå oss.

Publisert 25.08.2015
Nasjonal bibliotekdag

Onsdag 26. august vert Nasjonal bibliotekdag feira for aller fyrste gong. Hurra for biblioteket!

Publisert 25.08.2015
Ole Magnar Øvrebust

Stordal kommune har vedteke at det kan delast ut kulturpris annakvart år. Prisen vart sist delt ut i 2013 og dermed ynskjer ein no innspel på kandidat/kandidatar til Stordal kommune sin kulturpris for 2015.

Publisert 25.08.2015
Varmestova ved Stordal Alpinsenter

Skal ein søkje spelemidlar i 2016, er det eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Det er difor viktig å merke seg at fristen for å kome med innspel til denne planen, er sett til den 1. oktober 2015. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt.

Publisert 24.08.2015
Eventyrleg vandring i Grigås natursti 2015

Vår nye folkehelsekoordinator sitt prosjekt under tittelen "Eventyrleg vandring i Grigås natursti", vart veldig flott. Både små og store fekk verkeleg vere med på ei flott oppleving sist torsdag, takka vere flott innsats av mange.

Publisert 24.08.2015
Stubbediktvandring, Jøsvollbotnen 16. august 2015

Det var godt over 30 personar med på Stubbediktvandring til Botnastølen søndag den 16. august. 

Publisert 24.08.2015
Bålsamtale 2015

Onsdag 19. august inviterte Friluftsrådet listetoppane - og evt andre - frå dei politiske partia i Stordal, til samtale rundt bålet. Tema var naturlegvis friluftsliv og partia stilte villig opp og svara på dei gode spørsmåla (dagleg leiar) May Britt Haukås stilte.

Publisert 19.08.2015
ITF Storfjord Taekwon-do klubb - samling juni 2015

Då har vi gleda av å presentere ei ny oversikt over trenings-, øvings- og opningstidene rundt om på dei ulike kulturarenane i Stordal kommune. Mange av trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen er også fordelte etter at søknadsfristen der gjekk ut den 16. august. Fleire grupper er alt klare til å ta denne i bruk att no, etter sommarpausen.

Publisert 17.08.2015
Mosætersøndag 2014

Komande helg er det klart for Mosætersøndag og tradisjonen tru vil dei dyktige arrangørane hjå Mosætra Vel, vere klare til å ta imot gjestar frå både fjern og nær - på beste måte - på den flotte sætervollen.

Publisert 14.08.2015
bål

Onsdag 19. august kl. 19.00 er listetoppane i Stordal invitert til ei uformell og hyggeleg bålsamtale om friluftsliv på Øyna på Overøye.

Publisert 12.08.2015
Rødhette og ulven

Sjølv om det går mot haust og vi skriv august månad, held Barnas Supersommar fram. Neste torsdag, 20. august, kan du vere med på eit nytt og spanande opplegg i Grigås natursti. Det er folkehelsekoordinatoren og dei gode hjelparane, som står bak dette (bokstavleg talt) eventyrlege opplegget.

Publisert 12.08.2015
Merete Myklebust - Yogakurs

Merete startar opp att med nytt Yoga-kurs i Stordalshallen måndag den 31. august. Kurset går over 10 måndagar, men det er også mulig med drop-in og i tillegg er det også ein gratis prøvetime for den som vil finne ut meir om kva dette er. Interessa for desse kursa har vore så stor at det kan vere lurt å vere kjapt ute med påmeldinga.

Publisert 10.08.2015
Futsal 7. mars

Alle som ynskjer faste trenings- og øvingstider ved Stordalshallen frå no og fram til nyttår, må få sendt inn ynskja sine snarast. Legg merke til at fristen for å søkje er sett til søndag den 16. august.

Publisert 07.08.2015
Lakkering av golv

Denne veka er det blitt utført vedlikehaldslakkering av golva, både i idrettshallen og i grendasalen. Den komande veka skal lakken herde og så er alt klart til å takast i bruk att på måndag den 17. august.

Publisert 05.08.2015
Open dag på badeplassen på Langsætrane, 13. september 2014

Etter ein relativt roleg juli månad på kulturfronten, går vi no inn i ein periode der det skjer mykje. I tillegg til dei mange flotte arrangementa framover, startar også mange av dei faste aktivitetstilboda opp att etter sommarpausen, i desse dagar.

Publisert 23.06.2015
Guidar i Rosekyrkja 2015

Stordal bygdetun, er ein populær stoppestad for turistar frå fjern og nær. I dette tunet, finn ein m.a. den særeigne Rosekyrkja frå 1789. I tillegg kan turistane ta ein tur innom den vakre Løsetstova og elles på tunet finn ein eit gamalt stabbur og Prestestova. No er guidar for sommaren på plass, og turistane let ikkje vente på seg.

Publisert 06.05.2015
Memorgonhornet

2015 er som kjent Friluftslivets År og det er liten tvil om at det skjer særs mykje positivt på friluftslivsfronten for tida. Opplegget som har fått namnet; Stikk UT!, ser ut til å slå veldig godt an, vi har mange flotte arrangement å sjå fram til, i dag er det klart for årets første tur i regi av Stordal Turlag, og mykje, mykje meir! 

Publisert 05.05.2015
Kvelvingsbrua på Dyrkorn

Fylkesutvalet vedtok 23. februar 2015 at fylkeskommunen sitt forslag til regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi skulle leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn. Formannskapet handsama dette i eiga sak den 29. april i år. 

Publisert 25.03.2015
Stikk UT!

Friluftsrådet for Ålesund og omland har nettopp fått på plass ny flott nettside. Der kan du få med deg mykje om alt det friluftsrådet har å by på og ikkje minst kjem det stadig meir info på plass om det spanande turkonkurransen Stikk UT!

Publisert 27.02.2015
Krafttak mot kreft

Krafftak mot kreft er Kreftforeningen sin årlege, landsdekkjande bøsseaksjon for kreftsaka. For tredje året på rad vil det vere innsamlingsaksjon i Stordal. I tillegg vil Stordal ungdomsklubb arrangere karneval, der inntekta vil gå til Krafttak mot kreft.

Publisert 08.01.2015
Tenninga av fakkelboksane

I Stordal blei 200 års Grunnlovsjubileum avrunda på flott vis. Dei som var med på fakkeltog på nyttårsaftan som samla seg ved Stordalstunet og på Dyrkorn, markerte jubileet ved å tenne på tallet 200, som blei laga av fakkelbokser.

Publisert 28.10.2014
Julie og Rebekka på Hovudlandsrenn 2014

Frivillige lag og foreiningar i Stordal kommune har moglegheit til å bruke Tilskuddsportalen, eit nettbasert søkjeverktøy på private, fylkeskommunale og (inter)nasjonale tilskotsordningar. Portalen er eit gratis tilbod for alle frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Kommunen ønskjer at alle frivillige lag og organisasjoner registrerer seg i Tilskuddsportalen. Interessert? Meir info finner du i venstre menyen


Publisert 19.09.2014
boksommar_1.jpg


Måndag den 15. september inviterte Stordal bibliotek deltakarane i leskonkurransen boksommar 2014 til avslutningsfest. Det var i år 15 deltakar som leverte inn skjema, og alle desse hadde lese 15 bøker eller meir. Alle deltakarane fekk utdelt diplom for flott innsats og alle fekk ein fin gymsekk som premie.
Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 15.07.2014

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


Publisert 18.06.2014
Loge Stordal bibliotek

No kan du låne e-bøker gratis på alle biblioteka i fylket!

Med appen eBokBib vil du få tilgang på ca. 420 bøker.

Alt du treng er eit lånenummer og PIN-kode frå biblioteket ditt og appen eBokBib. Denne appen laster du ned frå Google Play (android) eller App Store (iphone eller ipad).
Om du ikkje har lånekort kan du få det på ditt lokale bibliotek.

Du kan låne maks 3 e-bøker pr gong og lånetida er tre veker. Om du treng lenger lånetid kan du fornye lånet ein gong til om boka ikkje har venteliste. Og gledeleg for mange: med e-boklån slepp du purring fra biblioteket – bøkene vert automatisk levert inn etter 3 veker.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Grøn, våt mose i Jolbotnen
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS