Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune var det i 2008 1,84 legeårsverk pr. 1000 innbyggarar. For heile landet var det tilsvarande talet på 0,92.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Sosialtenester

Sosialtenesta i Stordal er no organisert i lag med NAV Storfjorden og held til i kommunehuset, 1.etg.
Sosialtenesta har frå 01. mars 2015 følgjande kontordagar: tysdag og fredag mellom kl. 10.00 - 15.00. Sjå opningstider også her.

Telefon NAV: 55 55 33 33

Sosialtenesta skal syte for nødvendig bistand innanfor fagområda sosial til alle som bur eller oppheld seg i kommunen.

Føremål Sosialtenesta skal fremje økonomisk og sosial tryggleik, betre levevilkåra for vanskelegstilte, bidra til auka likeverd og likestilling og førebygge sosiale problem. Sosialtenesta skal vidare bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og til å ha eit aktivt og meiningsfylt tilvere i fellesskap med andre.


Sosialtenesta skal:

 • Gi opplysning, råd og rettleiing som kan bidra til å løyse eller førebygge sosiale problem.
 • Gi støttekontakt til personar som har behov for dette på grunn av sosiale problem.
 • Finne mellombels husvære for dei som ikkje klarer det sjølve
 • Yte økonomisk stønad til dei som ikkje kan syte for livsopphaldet sitt gjennom arbeid eller ved å gjere gjeldande økonomiske rettar.
 • Gi råd og rettleiing og syte for diverse tiltak overfor personar som av ulike grunnar er i vanskelege livssituasjonar.

  Du kan ta kontakt med sosialtenesta vedrørande:
 • Økonomi
 • Gjeldsrådgjeving
 • Samlivsproblem
 • Bustad
 • Rusmiddelproblem
 • Støttekontakt
Sosial NAV tilsett
Sosial NAV tilsett
NamnTelefonE-post
Wietske Middelveld55 55 33 33 E-mail
Publisert 20.12.2005

Startlån skal gå til personar som har vanskar med å etablere seg i eigen bustad og til vanskelegstilte som har behov for å kunne bli buande i bustaden.
Lånet skal kunne vere med å finansiere delar av bustaden.

Publisert 20.12.2005

Sosialkontoret er ein medhjelper i å finne rett hjelpeinstans og ein støttespelar i forhold til trygdekontor, arbeidskontor, helsevesen, psykiatri m.m.

Publisert 13.10.2008

RUStelefonen 08588 vert drive av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Rusmiddeletaten i Oslo kommune. Tenesta er landsdekkande, og telefonen er open mandag - søndag kl. 11.00 - 19.00.

Publisert 23.07.2010

Rådgjevingskontora for kriminalitetsofre (RKK) er eit gratis lågterskeltilbod til personar som har opplevd kriminalitet. Alle som har problem relatert til kriminalitet, også pårørande, kan kontakte rådgivingskontora.  Tilbodet er opent for alle, anten forholdet er politianmeldt eller ikkje. Rådgjevingskontora kan også kontaktast anonymt, dersom det er ønskeleg. 

Publisert 04.08.2010

Ei adopsjonssak startar i i kommunen som etter å ha motteke adopsjonssøknad set igang arbeidet med å utarbeide sosialrapport.

Publisert 20.10.2010

Parkeringskort for rørslehemma er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon. Det vil seie at du kan bevege deg berre på ei begrensa strekning og dermed ha trong for å nytte parkeringsplassar som er spesielt merka for rørslehemma.

Publisert 15.03.2011
på tur i fjøresteinane

Storfjorden barnevern har behov for beredskapsheimar, besøksheimar og fosterheimar i nærmiljøet.

Publisert 15.09.2011

Stordal kommune er med i eit interkommalt samarbeid innan Barnevern.  Det er etablert ei felles teneste for kommunane Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje, som har namnet:

Storfjorden barnevern og held  i Skodje Rådhus, men vil vere tilstades i alle kommunane når det er behov for det.

Publisert 08.11.2011
Dersom du har vanskar med å nytte offentlege transportmidlar kan du søkje om reiserett i ordninga "Transporttenesta for funksjonshemma"
Publisert 30.01.2013
Hus

Grunna ei ny lov om bustønad frå januar 2013, treng Husbanken samtykke frå alle som tek i mot stønaden.
Om du fekk bustønad i oktober, skal du ha fått eit brev frå Husbanken. I brevet vart du beden om å underteikne eit skjema, og sende det inn i ein vedlagt, frankert svarkonvolutt innan 5. desember. Det er viktig at du har gjort dette, elles vil du ikkje motta støndad frå januar 2013.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Lag PDF SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Sentrum
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust