Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 16.02.2016

Helsetenestene skal sørgje for nødvendig helsehjelp til alle som bur eller oppheld seg i kommunen.

Helsetenesta omfattar offentleg organisert helseteneste som ikkje høyrer inn under stat eller fylkes­kommune og privat helseverksemd som vert driven etter avtale med kommunen.

Helsetenesta skal
- fremje folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljø­messige forhold og søke å førebygge og behandle sjukdom, skade eller lyte.

-ha oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane i kommunen, og spreie opplysning om og auke interessa for kva den enkelte sjølv og allmennheita kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og folkehelse.

Helsetenesta vert driven av følgjande fagpersonar:
- Lege
- Fysioterapeut
- Helsesøster
- Jordmor
- Legesekretærar
- Psykisk helsearbeidar

Publisert 15.02.2019
lege

Som pasient ved Stordal legekontor kan du bestille time og fornye resept på nettsida besøklegen.no. Følg link for å opprette brukar.

Oppfordrar alle pasientar til å ta dette i bruk.

 

 

Publisert 22.10.2018

Helsesøster held til i 2.etasje i det nye helsehuset i Stordal sentrum. Helsestasjonen har kontortid måndag, tysdag og fredag

Publisert 14.08.2018
Fysioterapeut Marte Helseth Hansen

Marte Helseth Hansen har starta i 50% stilling som privatpraktiserande fysioterapeut i Stordal kommune. 
Arbeidsdagar: tysdag, torsdag og annankvar fredag frå kl. 08.00 - 15.30.

E-post: marte@stordalfysikalske.no
Telefon: 99 47 47 37

Publisert 26.07.2018
dinutvei.no - logo

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan råke menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Publisert 27.06.2018

Stordal Fysikalske Institutt (Pedrobygget)
Besøks- og postadresse: Strandgata 27, 6250 Stordal.

Publisert 20.12.2017

Her er ein oversikt over ulike hjelpetelefonar som arbeider innan psykisk helse:

 

Overgrep.no er laga i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Den ar også ein oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbod.

Hjelpetelefonen Mental Helse 116 123. Alltid open. Du kan også ta kontakt på nettsidene: www.mentalhelse.no

 

Angstringen 22 22 35 30. Informasjonstelefon om angst og sjølvhjelp. Telefonen er open kvar dag mellom kl. 10.00-13.00. www.angstringen.no

 

Rustelefonen 08588. Telefonen er open måndag- søndag kl.11.00-19.00. www.rustelefonen.no

Spilleavhengige 800 800 40. Telefonen er open kvar dag kl.09.00-21.00. www.hjelpelinjen.no

Arbeidslivstelefon 815 44 544. Telefonen er open måndag, onsdag og fredag kl. 09.00-15.00 og tysdag og torsdag kl. 12.00-18.00. Telefonen er for arbeidstakarar, leiare, pårørande og andre. www.arbeidslivstelefonen.no

Bekymringstelefonen Voksne for barn 810 03 940. Ein telefonteneste for vaksne som har bekymring eller spørsmål om born og unge. www.vfb.no

Røde Kors- telefonen for barn og ungdom  som trenger noen å snakke med kan ringe 800 333 21. Open kvar dag mellom kl. 14.00 og 20.00. Born og unge kan også sende spørsmål til helsepersonell på www.klara-klok.no

Kirkens SOS 22 40 00 40. Kriseteneste tilbyr ein anonym og uforpliktande samtale på krisetelefon. Døgnopen. www.kirkens-sos.no

Vern for eldre. Kontakttelefonen 800 30 196 er for deg over 62 år. Open måndag - fredag klokka 09.00 - 15.00. www.vernforeldre.no

 

 

Veiledningssenteret for pårørande til rusmiddelavhengige
Tlf 22 99 34 90.
Open måndag-fredag kl.09.00-16.00. Torsdagar kl.09.00-19.00.

Vern for eldre (PDF, 634 kB) et tilbud til personar over 62 år som er utsett for vold og overgrep.
Nasjonal kontakttelefon for eldre - Tlf. 800 30 196


Innringar vèl sjølv om ho/han vil vere anonym. Alle kan ringe å fortelje sin historie, og om de ynskjer få veiledning eller hjelp til å komme vidare.

Ein kan også sende e-post med spørsmål til post@veiledningssenteret.no
Meir info kan då få ved å klikke her

Publisert 12.04.2016
Inga Janonyte

Alle har ei psykisk helse. Og alle møter motgang i ei eller anna form på sin vei gjennom livet. God psykisk helse er derfor ingen sjølvfølgje, og vi har ingen garanti mot å bli psykisk sjuk. Men det finnast nokon som kan hjelpe.

Kva er psykisk helsearbeid i kommunen?
Tiltak retta inn mot menneske med psykiske lidingar og konsekvensar av lidingane hos den enkelte, deira familiar og nettverk.
 
Psykisk helsearbeid er både eit kunnskaps- og praksisfelt og det omfattar arbeid på systemnivå som helsefremmende og forebyggende arbeid, opplysningsarbeid og anna arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering. Det forebyggende perspektivet er spesielt sentralt i psykisk helsearbeid med born og ungdom. Psykisk helsearbeid avgrensast mot psykisk helsevern, som omhandlar psykisk helseteneste på spesialisttenestenivå.

Publisert 16.02.2016
legevakt

Frå 04.01.16 er Norddal kommune med i det interkommunale legevaktsamarbeidet.

Det nye namnet vert no: Legevakta i Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog.
Våre nye opningstider vert kvardagar: 15.30-22.00
Laurdag/søndag/heilagdag: 12.00-18.00

Vakthavande lege har vakt laurdag-søndag frå 08.00-22.00
Ålesund legevakt har nattlegevakt frå 22.00-08.00

Telefon 70270300 eller 116117

Publisert 20.03.2015

Jordmortenesta er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Stordal, Skodje, Norddal og Ørskog. Frå 20. august 2018 har vi ei ny jordmor - Randi Eggereide. Ho har kontor på helsestasjonen i 1.etg. på Ørskog sjukeheim - telefon 70 27 36 92.

Treffetid: Frå kl. 8:30 til kl. 15:00, tysdag og fredag.

For timebestilling: Telefon: 70 27 01 00 

E-post: randi.eggereide@orskog.kommune.no

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Grønnfjord
Grønnfjord
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS