Sentraladministrasjonen

Rådmannen er øvste leiar for kommunen sin samla administrasjon. Ho har møte- og talerett i alle kommunale folkevalde styre, råd og utval, med unntak av kontrollutvalet.

Fotograf: Hallgeir Hove
Rådmann Anne Berit Løset fotograf Hallgeir Hove

Alle saker som vert behandla i kommunen vert førebudd på vegne av rådmannen, og rådmannen skal sjå til at sakene er tilfredsstillande utgreidd/førebudd før dei kjem til politisk behandling.

Rådmannen er vidare ansvarleg for at vedtak som vert fatta av folkevalde organ vert sett ut i livet. Andre etatsleiarar rapporterar til rådmannen om si verksemd.

Gjennom eige delegasjonsreglement er rådmannen gitt avgjerdsmynde i einskilde saker.

Stordal kommune sin organisasjon ser slik (PDF, 111 kB) ut

 
Tilsette ved sentraladministrasjonen
Tilsette ved sentraladministrasjonen
Rådmann Anne Berit LøsetAnne Berit Løset99254459
Etatsjef økonomi Elin AmdamElin Amdam
Konst. etatsjef tekniske tenester, plan og utviklingTrond Alstadsæter99711252
Konsulent Siv KrokfossSiv Krokfoss70279105
Konsulent Alexander OudijkAlexander Oudijk70279102
Konsulent Martin VosMartin Vos70279107
IT-konsulent. Øystein RødsetØystein Rødset90010089
Konsulent- rekneskapsavd. Kari Anne Flatmo HoveKari Anne F. Hove70279110
Konsulent - lønnsavd. Solveig Holmelid Solveig Holmelid70279112
Brannsjef Stig BusengdalStig Busengdal91114243