NRK Møre og Romsdal

   

Forsikringar

Yrkesskadetrygd etter folketrygdlova

Ved lekamskade eller sjukdom som kan medføre stønad etter folketrygdlova sine særreglar om yrkesskade, har skulen meldeplikt til trygdekontoret.
Ved personskade i skuletida skal trygda dekkje alle utgifter til medisinsk behandling. Dette gjeld også på skuleturar og på skulebussen for dei som har rett til fri skuleskyss. Yrkesskadetrygda gjeld også på skulefritidsordninga.


Forsikringar

Elevane er i tillegg til lov om folketrygd fullt ut forsikra i skuletida, på veg til og frå skulen og på ekskursjonar og andre aktivitetar som skulen arrangerer.
Forsikringssummen er for tida kr. 205 000,- ved medisinsk invaliditet. I tillegg ligg det inne kr. 20 500,- som skal dekke kostnader dersom ulykka er så alvorleg at det medfører dødsfall.
   

Kontaktinformasjon

Stordal skule
Kommunehuset
6250 Stordal
Telefon
: 70279170

Levert av ACOS AS