Kulturmidlar 2018

Stordal skulekorps, her under vårkonsert i 2017, er eitt av mange lag/foreningar som mottek kulturmidlar - Klikk for stort bildeStordal skulekorps, her under vårkonsert i 2017, er eitt av mange lag/foreningar som mottek kulturmidlar Hallgeir Hove

Stordal kommune ynskjer også i 2018 å løyve midlar, som kan stø opp om det frivillige kulturarbeidet. Lag og organisasjonar kan difor søkje på kulturmidlar. Merk søknadsfristen, som også dette året er sett til 1. juni.

 

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 08.05.2018

Stordal kommune deler kvart år ut kulturmidlar til lag og organisasjonar. Nedst på sida finn du eige oppslag, samt søknadsskjema. 

I retningslinene for kulturmidlane heiter det m.a.:

"Formålet med kommunale tilskot er å stimulere aktiviteten i frivillige lag og organisasjonar, og å støtte kulturarbeid i regi av einskildpersonar, lag og organisasjonar. Tiltak retta mot born og unge skal prioriterast. Samstundes skal medlemstal og aktivitetsnivå vektleggast."

Ein minner igjen om at søknadar innlevert etter at fristen er gått ut, står i fare for å ikkje verte handsama. Det er også eit krav at det, innan fristen, skal vere med årsmelding og rekneskap for året i førevegen. Om naudsynte vedlegg ikkje er med innan fristen, risikerer ein at søknaden ikkje vert handsama.

Spørsmål kytta til kulturmidlane kan rettast til etatskontoret, på tlf 90 94 93 58.

Ein vil igjen oppmode lag og organisasjonar til også å sjå nærare på dei mange eksterne tilskotsordningane som fins. Det kan løne seg. Det finnast over 1300 ulike tilskotsordningar – og over 10 milliardar kroner - som lag og foreiningar kan søkje på, kvart einaste år!

Du finn meir informasjon om ei rad andre tilskotsordningar på heimesida vår, under KULTUR.

 

Kulturmidlar 2018 - søknadsskjema (DOC, 56 kB)

Kulturmidlar 2018 - oppslag (DOC, 116 kB)

Kulturmidlar, Stordal kommune - retningsliner for tildeling (PDF, 18 kB)