Utgreiing av helse- og sosialetenestene

Kommunev├ąpenstordalnorddal - Klikk for stort bilde Fellesnemnda har bedt om eksterne analysar og råd som kan vere til hjelp når vi skal planlegge  framtidige helse- og omsorgstenester i Fjord kommune. Vurderingane skulle  mellom anna bygge på  kjende lovkrav og ta omsyn til forventa befolkningsutvikling, og vurdere forhold knytt til rekruttering av fagpersonell, bygningsmasse m.m.

Klikk "les mer"

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 21.11.2018

Ressurssenteret for omstilling i kommunane (RO) har no levert ein førebels rapport som er tilgjengeleg  her for den som ynskjer å lese rapporten.

Fellesnemnda meiner at råda som kjem fram i rapporten ikkje utgjer nokon fasit, men bør takast med og vurderast vidare. Fellesnemnda ser på innspela og råda frå RO på lik linje med dei innspela vår interne arbeidsgruppe har kome med i sin rapport.

Fellesnemnda legg opp til at rapporten  frå RO og den interne arbeidsgruppa skal presenterast munnleg  på neste møte i fellesnemnda den 11.desember.

Les rapporten her