Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Kunngjering

planområde.jpg - Klikk for stort bilde Oppstart av detaljregulering innanfor kommunedelplan for Nørdalen, gbnr 144/42 og 144/44 - Overøye - Stordal kommune.

Høyringsfrist: 02. februar 2018

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 22.12.2017
proESS.jpg - Klikk for stort bilde Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og §12-14, varslast det
herved at det er starta opp privat reguleringsarbeid for
del av hytteområde H5, Overøye, Stordal kommune.

Området er i gjeldande reguleringsplan avsatt til
fritidsbusetnad, og er i gjeldande kommuneplan avsatt
til fritidsbusetnad med krav om skredsikring. Området
er vurdert i forhold til skredfare og konklusjonen er at
området er plassert utanfor skredfaresona.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for ny
fritidsbusetnad, samt å sikre nødvendig infrastruktur.

Planbegrensninga synast med stipla linje i vedlagte
kartutsnitt. Mindre justeringar i plangrensa kan komme
som følgje av innspel til planarbeidet.
Planendringa er vurdert i samsvar med forskrift om
konsekvensutredningar (KU), og er vurdert til ikkje å
være KU-pliktig.

Oppstartsmøte vart gjennomført med kommunen
28.08.17. Berørte grunneigera og naboar varslast direkte i
eiget brev. Oppstartsvarselet kan sjåast på proESS AS sine
nettsider, www.proess.no og på kommunen sine
nettsider: www.stordal.kommune.no.

Planarbeidet utførast av proESS AS på vegne av
grunneigar, og kommentarar/innspel til det igangsatte
planarbeidet skal være skriftleg ( fortrinnsvis e-post
post@proess.no ) og rettast til proESS AS, innan
02.02.2018.
 
Dokumenta er også tilgjengeleg for gjennomsyn ved servicekontoret, 1. etg. på rådhuset i Stordal.

www.proess.no
proESS AS
Lerstadvegen 540,
6018 ÅLESUND
post@proess.no
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

vår på smitaket
vår på smitaket
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS