Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Kommunalt næringsfond

Fotograf: Hallgeir Hove
Vekst i Stordal er styre for næringsfondet fotograf Hallgeir Hove
Fotograf: Hallgeir Hove
Sitwell mottek diplomar for fleire nye arbeidsplassar fotograf Hallgeir Hove

Stordal næringsfond
Næringsfondet er ei støtteordning som skal nyttast til å styrke nyetableringar, innovasjon og næringsutvikling i Stordal kommune. Fondet kan også nyttast til vidareutvikling av eksisterande verksemder. Prosjekt som fremjar entreprenørskap hos unge, kvinner og innvandrarar vert oppfordra til å søkje næringsfondet. Etableringar som er nyskapande og som gir moglegheit for mange nye arbeidsplassar vert spesielt prioritert.

Publisert av Norunn Busengdal. Sist endret 29.01.2015

Næringsfondet i Stordal kommune vert finansiert gjennom årlege løyvingar frå fylkeskommunen, som samstundes fastset retningsliner for forvaltning av tildelte midlar.
Kommunen har i tillegg fastsett eigne vedtekter for bruken av fondet.
Det er Vekst i Stordal som er styre for fondet og samstundes det organet som avgjer søknader om tilskot/ev lån.

Korleis søkje næringsfondet?
Søknadar til næringsfondet vert handsama fortløpande. Endeleg vedtak vert fatta i første moglege styringsgruppemøte for Vekst i Stordal etter at søknad er sendt inn.
Tilretteleggande tiltak
Søkjar må sende inn søknad via www.regionalforvaltning.no med ein god prosjektomtale og realistisk budsjett. Styringsgruppa i Vekst i Stordal avgjer kven som får støtte.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Hallgeir Hove
Jonsokfeiring i Stordal 09. Oversiktsbilde med bål
Hallgeir Hove
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS