Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Sosiale tenester for funksjonshemma

Sosialkontoret er ein medhjelper i å finne rett hjelpeinstans og ein støttespelar i forhold til trygdekontor, arbeidskontor, helsevesen, psykiatri m.m.

Vi kan mellom anna tilby:

  • Råd og rettleiing 
  • Støttekontakt 
  • Avlastning
  • Omsorgsløn
  • Ansvarsgrupper
  • Ferietiltak for funksjonshemma


Brukarstyrt personleg assistent (BPA) BPA er ei alternativ organisering av praktisk og personleg assistanse for funksjonshemma. Ramma er den tenesta som er/vert innvilga, td. heimehjelp, støttekontakt og liknande. Den funksjonshemma kan då i prinsippet "vere arbeidsgjevar" og styre kven ein vil ha til assistent, kva assistenten skal gjere og til kva tider assistansen skal gjevast.
Søknad skal sendast til kommunen, med fylkesmannen som klageinstans.

Saksgang Skriftleg/munnleg søknad rettast til sosialtenesta. Kan bli følgt opp med kartleggingstime på sosialkontoret ev. eit heimebesøk. Saksbehandlingstid 2-3 veker.
Klageadgang etter forvaltningslova.

Sosial NAV tilsett
Sosial NAV tilsett
NamnTelefonE-post
Wietske Middelveld55 55 33 33 E-mail
Publisert 13.10.2008

RUStelefonen 08588 vert drive av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Rusmiddeletaten i Oslo kommune. Tenesta er landsdekkande, og telefonen er open mandag - søndag kl. 11.00 - 19.00.

Publisert 23.07.2010

Rådgjevingskontora for kriminalitetsofre (RKK) er eit gratis lågterskeltilbod til personar som har opplevd kriminalitet. Alle som har problem relatert til kriminalitet, også pårørande, kan kontakte rådgivingskontora.  Tilbodet er opent for alle, anten forholdet er politianmeldt eller ikkje. Rådgjevingskontora kan også kontaktast anonymt, dersom det er ønskeleg. 

Publisert 04.08.2010

Ei adopsjonssak startar i i kommunen som etter å ha motteke adopsjonssøknad set igang arbeidet med å utarbeide sosialrapport.

Publisert 20.10.2010

Parkeringskort for rørslehemma er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon. Det vil seie at du kan bevege deg berre på ei begrensa strekning og dermed ha trong for å nytte parkeringsplassar som er spesielt merka for rørslehemma.

Publisert 15.03.2011
på tur i fjøresteinane

Storfjorden barnevern har behov for beredskapsheimar, besøksheimar og fosterheimar i nærmiljøet.

Publisert 15.09.2011

Stordal kommune er med i eit interkommalt samarbeid innan Barnevern.  Det er etablert ei felles teneste for kommunane Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje, som har namnet:

Storfjorden barnevern og held  i Skodje Rådhus, men vil vere tilstades i alle kommunane når det er behov for det.

Publisert 08.11.2011
Dersom du har vanskar med å nytte offentlege transportmidlar kan du søkje om reiserett i ordninga "Transporttenesta for funksjonshemma"
Publisert 26.02.2016
Bustønad Husbanken

Bustøtte ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader.

Husbanken og kommunen samarbeider om bustøttesordninga. Husbanken fattar vedtaka, men det er kommunen som behandlar søknadane og har all kontakt med deg som søkjar.

Publisert 28.04.2016
Husbanken

Startlån kan vere ein inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin.  Har du låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot etter bustønad. 
Kan eg få startlån og tilskot?
Les meir på husbanken.no/startlaan/       

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Talberg
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS