Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 17.08.2018

 
SFO- og skulerute for 2018 - 2019

Klikk "les mer" for å sjå skuleruta

Publisert 23.01.2018
Stordal skule

Samarbeidsutvalet ved Stordal skule har, i møte den 17.01.18, under SU – 06/18 vedteke å justere opp leigesatsane med 2,6% for 2018 for bruk av Stordal skule utanom undervisning ( i tråd med vedtak k.sak 069/17).
 

Leige av symjehall m/garderobar kostar kr. 153,- pr. påbegynt time for lag og organisasjonar i Stordal kommune, og kr. 688,- pr. påbegynt time for alle andre (også private).
Minsteleige er 1 time og dette inkluderer også tid i garderobar.

Bruk av badstue kostar kr. 226,- pr. oppvarming for lag og organisasjonar i Stordal kommune, og kr. 441,- for andre.

Satsar for diverse utleige:
 

Bruk av klasserom til næringsverksemd/møte kostar kr. 730- pr. gong

Bruk av keramikkomnen: kr. 457,- pr. påbegynt døgn

Bruk av vestibyle til møte/arrangement utan skulekjøkken kostar:
•    leige under 4 timar: kr. 468,- pr. gong
•    leige over 4 timar: kr. 872,- pr. gong


Bruk av vestibyle til møte/arrangement med skulekjøkken kostar:
•    leige under 4 timar: kr. 1872,- pr. gong
•    leige over 4 timar: kr. 1745,- pr. påbegynt døgn
•    Ved anna bruk av skulekjøkken, t.d. i samband med øvingshelgar i Stordalshallen,
      vert leigesatsen kr. 919,- pr. påbegynt døgn.

 

Stordal skule leiger ikkje ut utstyr/inventar til bruk utanfor skulen. 

Publisert 31.08.2017
utdanningsdirektoratet

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen, som er avgjerande. Skulen skal sørgje for at elevane har det trygt og godt på skulen.
 

Publisert 09.02.2017
Stordal skule

Samarbeidsutvalet ved Stordal skule har vedtatt SFO- og skulerute for 2017/2018.

 

*I samanheng med prosjektet UIU blir det felles studiedag for lærarar fredag 10. november.

**Administrasjonen kartlegg behovet for SFO-tilbod på onsdag, torsdag og fredag i juleveka. Det samme gjeld måndag og tysdag i påskeveka (som barnehagen), og vurderar korleis dette kan løysast.

Klikk på "Les mer" under, for å sjå skuleruta

Publisert 04.09.2018
Dei ansatte tester uteområdets nyeste attraksjon

Stordal kommune har ein kommunal barnehage, Andershaugen barnehage.
Per 01.08.18 har barnehagen to avdelingar, og Stordal kommune har full barnehagedekning.

Publisert 12.06.2010
ZERO

Stordal skule er ansvarleg for grunnskuleopplæring for elevar frå 6 til 16 år og tilbyr også eit skulefritidstilbod for elevar frå 1. – 4. klasse.
Administrasjonen ved Stordal skule har også ansvaret musikk- og kulturskulen og for vaksenopplæringa i kommunen.
Meir informasjon om registrering av barn i skulepliktig alder, betalingssatsar for skulefritidsordninga, musikkskulen, vaksenopplæringa m.m., kan du få ved å vende deg til rektor v/Stordal skule tlf 70 27 91 71 eller til Servicekontoret tlf 70 27 91 00

Publisert 31.10.2018
dans1

Stordal kulturskule gir undervisning til barn og unge på ulike instrument og tilbyr opplæring innanfor ulike kulturuttrykk. Barn og unge i grunnskulealder er hovudmålgruppa.
Skulen har om lag 60 elevar i ulike former for opplæring og samarbeider elles med Stordal skulekorps om aspirantopplæring.
I enkelte tilfelle kan det vere aktuelt å kjøpe tenester frå kulturskular i andre kommunar.

Publisert 06.01.2017

Skulefritidsordninga ved Stordal skule er eit frivillig tilbod for barn i 1–4. klasse og for barn med særlege behov i 1–7. klasse.
I tillegg til tilsyn får barna her oppleve viktig sosial læring og dei får vere med på ulike kultur- og fritidsaktivitetar.

Publisert 12.06.2010

Alle som kjem til Norge etter 1. september 2005 må gjennomføre 300 timar norskopplæring. Opplæringa skal primært gjennomførast i kommunen der vedkomande bur. Personen har tre år på å gjennomføre dette. Da vil vedkomande kunne få busettingstillatelse og norsk statsborgarskap, dersom andre vilkår er oppfylte.
Dersom dei har behov for meir opplæring, kan dei få inntil 2 700 timar i tillegg. Norsk er viktig for å kunne forstå og bli forstått, for å få jobb, utdanning og for å kunne delta i samfunnet.

Publisert 12.06.2010

Stordal vaksenopplæring kan gi hjelp til:
* Grunnskuleopplæring for vaksne
* Vidaregåande opplæring for vaksne

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Tora Moe
Utsikt frå Mohornet
Tora Moe
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS